Samsun 1 Şubesi

Aldığı cezaya itirazı reddedilen üyemizi mahkeme haklı buldu.

Üyemiz hakkında İdare Mahkemesi "Samsun ili, ................. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ............ Ortaokulu müdürü olarak görev yapan davacı tarafından, hakkında yürütülen disiplin soruşturması sonucu, 657 sayılı Kanunun 125/B-(a) maddesi uyarınca teklif edilen kınama cezasında bir alt ceza uygulanmak suretiyle "uyarma" disiplin cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işleme yaptığı itirazının reddine dair Samsun Valiliği İl Disiplin Kurulu'nun 04.12.2019 tarih ve 2019/105 sayılı kararının; hukuka aykırı olduğu, öğrencilerin kurs öğretmeni seçimine dair öğrenci talep formunda tercihlerinin dikkate alınmadığı iddiasının doğru olmadığı, kurs seçimlerinin MEBBİS sistemi üzerinden yapıldığı, ilgili öğretmenin hak ettiği kurs saatlerinin verildiği, herhangi bir ders veya maddi kaybının bulunmadığı, soruşturmanın disiplin amiri olmayan başka bir okul müdürü tarafından yürütüldüğü, bu sebeple soruşturmanın usule aykırı yürütüldüğü öne sürülerek iptali istenilmektedir.

Uyuşmazlık konusu olayda; davacıya ceza verilmesini gerektirir eylemi olarak, Destekleme ve Yetiştirme Kursları e-Kılavuzu'nun "Genel Esaslar" başlıklı 1.6. maddesinde yer alan "Kurslarda, kurs talebinde bulunan kadrolu/sözleşmeli öğretmenlere öncelik verilmesi esastır. Bu öğretmenlerin ihtiyacı karşılamaması hâlinde kurs merkezi müdür ve müdür yardımcıları görevlendirilebilir." düzenlemesi gösterilmiş ise de; söz konusu düzenlemede kadrolu/sözleşmeli öğretmenlere öncelik verilmesi gerektiği, ihtiyacın karşılanamaması durumunda müdür ve müdür yardımcılarının görevlendirilebileceği hususunun belirtildiği, ancak öğrenci talepleri ile ilgili bir değerlendirmeye yer verilmediği, dolayısıyla müdür ve müdür yardımcılarının görevlendirilmelerini engelleyici bir hükmü barındırmadığının anlaşılması karşısında, davacıya isnad edilen fiilin "elverişlilik" ilkesine uygun düşmeyeceği kanaatiyle, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delillerle ortaya konulamayan davacı fiili sebebiyle teklif edilen kınama cezasında alt ceza uygulanmak suretiyle verilen "uyarma" disiplin cezası verilmesi yolunda tesis olunan işleme karşı yaptığı itirazın reddine dair işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir

Öte yandan Kaldı ki; disiplin soruşturması başlatılan olayla ilgili şikayet eden öğretmenlerin farklı branşta olmalarına rağmen özelde ........... Öğretmeni ................'nin öğrenci kurs tercihine göre verilmesi gerekli ........ sınıfına, aynı zamanda Türkçe Öğretmeni branşında ve müdür olan davacının anılan sınıfın derslerine girmesi ve ek ders ücretlerini alarak asıl branş öğretmeninin mağdur edildiği belirtilmekte ise de; söz konusu kursta 6/A, 7/A ve 8/A sınıfı Türkçe derslerinin Türkçe Öğretmeni ............. tarafından verildiğinden mağduriyetten söz edilemeyeceği de açıktır." diyerek verilen cezanın kaldırılmasına karar vermiştir.