Samsun 1 Şubesi

Üyemize verilen aylıktan kesme disiplin cezası kanunsuz suç ve ceza olmaz denilerek mahkeme tarafından iptal edilmiştir.

Üyemiz Soner Ayhan'a verilen 1/30 Aylıktan kesme disiplin cezası mahkeme tarafından öztle; "Disiplin hukuku cezalandırma ilkeleri açısından ceza hukuku ile benzer özellikler taşımakta olup, kişilerin disiplin cezası ile cezalandırılabilmeleri için suç olarak belirlenmiş olan tutum ya da davranışın, ilgilisi tarafından işlenilmiş olduğunun kesin ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde saptanması gerekmektedir. Ceza hukukunun genel ilkeleri uyarınca verilecek cezayı gerektiren eylemlerin gerek "tipiklik" açısından gerekse maddî açıdan o cezaya uyar nitelikte olması zorunlu olup, bu koşulların sağlanmadığı durumlarda ise en azından "o ceza için" suçun oluşmadığı kabul edilmektedir. "Kanunsuz suç ve ceza olmaz" ilkesi uyarınca, ceza yaptırımına bağlanan her bir fiilin tanımının yapılması ve kanunun ne tür fiilleri suç sayarak yasakladığının hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Sözü edilen suç tanımlaması yapıldıktan sonra, suçun karşılığı olan cezanın ve suç sayılan fiili gerçekleştiren kamu görevlisinin hangi disiplin kuralını ihlal ettiğinin açık bir şekilde ortaya konulması da zorunludur. Sözkonusu fiil, mevzuatta öngörülen tanıma uymuyorsa verilen disiplin cezasının hukuka aykırı olacağı açıktır. Bir başka ifade ile, kamu görevlisinin işlediği disiplin suçu karşılığında niteliği itibarıyla o suç için öngörülenden daha ağır bir disiplin cezası ile cezalandırılması durumunda " eylemin ağırlığına göre cezalandırma" diğer bir değişle " orantılılık " ilkesi ihlal edilecektir. Olayda; davacının, okulun eski müdür yardımcısı M.Ç. ile whatsapp üzerinden yazdığı mesajlarda; "siyaset nasıl devreye sokulurmuş hep beraber görürüz", "sizler milleti anlamayan Akp gibisiniz. Ak parti gibi değil yani" sözlerinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-o maddesinde belirtilen bir siyasi partinin yararına veya zararına faaliyet olarak nitelendirilemeyeceği, sözlerin iki kişi arasında geçer mahiyette olduğu, herhangi bir siyasi partinin zararına veya yararına faaliyetlik bir durum oluşturacak ağırlıkta ve nitelikte olmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, dava konusu ceza için tanımlanan fiilinin subüta ermediği, fiil ile ceza arasında denklik bulunmadığı(örtüşmediği) sonucuna varıldığından, kanuni tipiklik ilkesine aykırı olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır" denilerek iptal edilmiştir.

Üyemize hayırlı olsun..