Samsun 1 Şubesi

Üyemize suç unsuru oluşmadan verilen kınama cezası mahkemeden geri döndü..

Mahkeme Üyemiz Ç.A ya verilen kınama cezasının, isnat edilen fiilin disiplin suçu oluşturmamasından bahisle: "Samsun ili, ............... ilçesi ................. İlkokul/Ortaokulu'nda öğretmen olarak görev yapan davacının okul velilerine okul müdürü ve öğretmenleri şikayet ettirdiği gerekçesiyle 657 sayılı yasanın 125/B-d bendinde yer alan "Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak" fiilini işlediğinden bahisle hakkında uygulanan kınama cezasına yapılan 02.03.2020 tarihli itirazın reddine yönelik 25.03.2020 tarih 2020/43 sayılı İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu işleminin; hukuka aykırı olduğu, okul velilerinden E.T. ve K.G. tarafından okul müdür ve ilkokuldan sorumlu müdür yardımcısının şikayet etmeleri üzerine başlatılan soruşturmada disiplin cezası verildiği, disiplin cezasında "velilere; müdürü ve müdür yardımcısını şikayet ettirmek" iddiasının izahatının yer almadığı, şikayet edenin veli olduğu, davacının sorumlu tutulamayacağı, davacının hiç bir dahli olmadan dilekçe hakkı engellenen velilerin şikayet etmeye birlikte karar verdikleri, her iki velinin ifadelerinin birbirini destekler mahiyette olduğu, velinin ifadesinin açık ve net olmasına rağmen müfettişler tarafından ek ifadeye çağrıldığı öne sürülerek iptali istenilmektedir." diye mütalada bulunmuştur.

Sonuç olarak: "Olayda, idareye verilen ve sunulmak istenen dilekçelerin muhteviyatının incelenmesinden söz konusu yazı içeriğin okul müdürü ve yardımcısını hedef alan doğrudan şikayet mahiyetinde bir eylem olmadığı, davacı öğretmeni savunma amaçlı yazıldığı ve kaleme alındığı anlaşıldığından okul velilerinin okuldaki veya uygulamadaki aksaklıklar için dilekçe vermelerinin, Anayasada tanımlanan dilekçe verme hakkının kullanılması olduğu ve velilerce bu hakkın her zaman kullanılabileceği, dilekçe hakkı kullanımının hatırlatılması eyleminin şikayete azmettirme olarak değerlendirilemeyeceği sonucuna varıldığından isnat edilen fiilin disiplin suçu oluşturmaması karşısında tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır." denilmek suretiyle yapılan işlem iptal edilmiştir.