Samsun 1 Şubesi

Üyemizin sağlık özrüne bağlı yer değiştirme davasının kabulu karşısında idarenin açtığı karşı dava reddedildi.

Üyemizin sağlık özrüne karşı idarenin açtığı karşı davada mahkeme:"Samsun ili, ...........................İlçesi .................. İmam Hatip Lisesi Ortaokulu'nda öğretmen olarak görev yapan davacı tarafından, sağlık ve engellilik durumuna bağlı olarak Samsun Merkez ilçelerine atanma isteminin reddine yönelik 13/05/2019 tarih ve 9383776 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Hüküm veren Samsun Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi'nce, dava dosyası 2577 sayılı Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca incelenerek işin gereği görüşüldü: 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun "İstinaf" başlıklı 45.maddesinin 3.fıkrasında, "Bölge idare mahkemesi, yaptığı inceleme sonunda ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun bulursa istinaf başvurusunun reddine karar verir." hükmü yer almaktadır. İstinaf başvurusuna konu Mahkeme kararının hüküm fıkrasında yer alan, "ve bilirkişi ücretinin" ifadesinin, dosyada bilirkişi incelemesi yaptırılmamış olduğu dikkate alınarak karar metninden çıkartılması suretiyle düzeltilmesi gerekmektedir." demek suretiyle idarenin açtğı karşı istinaf başvurusu Bölge İdare Mahkemesinden dönmüştür.