Samsun 1 Şubesi

Üyemize haksız yere ödenmeyen ek ders ücreti konusunda mahkeme lehimize karar verdi.

Ek ders ücreti ödenmeyen üyemiz adına açılan davada mahkeme ;"Samsun ili, Çarşamba ilçesi, Çarşamba Mesleki Eğitim Merkezinde motorlu araçlar teknolojisi öğretmeni olarak görev yapan ve bu kapsamda işletmelerde koordinatör öğretmen görevi de ifa etmekte olan davacının; Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararının 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) maddesinde yer alan; "ders görevleri ile" düzenlemesi ile 5'inci maddesi ile "Aynı kararın 15/1-2-3. fıkralarında yer alan "ek" ibarelerinin madde metninden çıkarılmasına dair düzenlemenin, Danıştay Onbirinci Dairesinin 19.10.2017 tarihli ve 2017/1881 Esas sayılı kararı ile yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği belirtilerek, yürütmesi durdurulan düzenleme nedeniyle, koordinatör öğretmen olarak görev yaptığı 03.07.2017 tarihi ile 27.12.2017 tarihleri arasında kalan döneme ait alamadığı ek ders ücretlerinin hesaplanarak ödenmesi istemiyle yapılan 09.09.2019 tarihli başvurunun reddine dair 01.10.2019 tarih ve 18626416 sayılı işlemin, hukuka aykırı olduğu, yürütmenin durdurulması kararının ardından 03.07.2017 tarihli değişiklik hiç yapılmamış gibi değerlendirilmesi gerektiği, 03.07.2017-27.12.2017 tarihleri arası hak ettiği ödemelerin yapılması gerektiği ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istenilmektedir.

Uyuşmazlık konusu olayda, Mesleki Eğitim Merkezinde motorlu araçlar teknolojisi öğretmeni olan davacıya ek ders ücreti ödenmemesinin gerekçesini oluşturan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 4/1-n, beşinci maddesinin ve on beşinci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan düzenlemelere yönelik değişikliklerin yukarıda anılan kararlarla önce yürütmesinin durdurulmasına, sonra da iptaline karar verildiği anlaşıldığından, söz konusu Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren davacıya ek ders ücreti ödenmemesine yönelik işlemin dayanağının kalmadığı sonucuna varılmış olup uyuşmazlık konusu 03.07.2017 - 27.12.2017 tarihleri arasında davacının, mesleki eğitim ve staj kapsamındaki dersler için koordinatör olarak görevlendirilip görevlendirilmediği veya maaş karşılığı girmesi gereken haftalık ders saatini işletmelerde yaptığı mesleki eğitimi izleme görevleri de dahil edilmek suretiyle tamamlayıp tamamlamadığı hususunun idarece değerlendirilerek, ilgili dönemde koordinatör olarak görevlendirilmiş olması veya maaş karşılığı girmesi gereken haftalık ders saatini aşan derslerinin bulunması durumunda davacıya ek ders ücreti ödemesi yapılması gerekmekte iken aksi kabulden hareketle tesis edilen dava konusu işlemin hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmıştır." diyerek üyemizin lehine karar vermiştir.